הזמנת שירותי פרסום

הסכם שירותי פרסום אינטרנטי​

בין "הלקוח" – מצד אחד

לבין AVI-WEB פרסום להלן: "המפרסם" – מצד שני

הואיל והוסכם בין הצדדים על התקשרות עסקית לצורך פרסום, מיתוג וחשיפה לצורך גיוס לידים חדשים והואיל והמפרסם מוכן לבצע את ביצוע השירותים והפרסום בגוגל או פייסבוק וכו'.

על עבודת הפרסום – המפרסם מקבל תשלום על בסיס חודשי על סך המחיר שנקבע הכולל יצירת וניהול דף נחיתה במקרה הצורך, בניית וניהול קמפיין ממומן וכו'. בנוסף לתגמול על הלקוח לשלם את התקציב הפרסומי של הקמפיין באמצעות כרטיס אשראי או חשבון בנק.

התמורה והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת בהתחשב באופי ביצוע השירותים שיש לתת עפ"י הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים בביצוע הסכם זה, המפורטים מטה.

הלקוח מוסר בזה למפרסם והמפרסם מקבל על עצמו ליתן עבורה את שירותי הפרסום, כאמור במבוא

התחייבויות הצדדים

1. המפרסם מתחייב בזה ליתן את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.

2. המפרסם לא יהיה רשאי להעביר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן.

3. המפרסם מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחיותיו של הלקוח.

4. לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייבים הצדדים לשתף פעולה ולמסור נתונים ומידע וכל חומר אחר הקשור לביצוע השירותים.

5. הוצאות הפרסום והתקציב של הלקוח הינן באחריות הלקוח בלבד.

6. הלקוח רשאי לרכוש את החשבון לאחר 3 חודשים בעלות של 2,000 ש"ח או 50% מהתקציב. (הגבוה מביניהם, לא כולל מע"מ ולא כולל דף נחיתה). הדף נחיתה ניתן לרכישה לאחר 3 חודשים בעלות של 1,200 ש"ח לא כולל מע"מ (נדרש אחסון ודומיין על מנת להעבירו)

7. AVI-WEB אוחזת בזכות להפסיק לספק שירותי פרסום, חידוש וניהול פרסום בכל עת בה תחפוץ לעשות כן. אם תחליט החברה להפסיק מלספק שירותים אלו או אחרים תפיץ החברה הודעה על כך ללקוח לפחות 30 ימים טרם תום מועד הפסקת מתן השירות. במקרה כזה, ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי AVI-WEB או מי מטעמה בגין הפסקת מתן השירותים או בגין כל נזק שייגרם לו או לצד ג' כתוצאה מכך באופן ישיר או עקיף.

הוסכם והותנה בין הצדדים כי המפרסם יקבל את פרטי האשראי של בעל העסק עבור תשלום שירותי הפרסום בלבד, הלקוח רשאי להיות מעודכן על כל חיוב ע"י התקנת אפליקציה רלוונטית, בנוסף על ידי פלטפורמת המודעות מסופקת קבלה/חשבונית על כל חיוב ע"ש הלקוח.

למען הסר ספק, המפרסם לא יעשה שימוש בכרטיס האשראי לצרכים פרטיים או תשלומים שלא קשורים לפרסום הלקוח וכיוצא בזה.

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי המפרסם איננו סוכן, שלוח או נציג של הלקוח ואינו רשאי או מוסמך לייצג או להציג עצמו כי עובד החברה בעניין כלשהו.

כל הזכויות בעבודה שיבצע המפרסם, מכל סוג שהוא, לרבות התוצרים האינטרנטיים והתפוקות, הדוחו"ת והנתונים שיגיעו לידי המפרסם במהלך ביצוע העבודה, יהיו רכושו וקניינו של המפרסם ויוקנה לו בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. ללקוח או מי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה בנוגע לכך.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התוצר האינטרנטי והמידה הינו קיניינה הבלעדי של המפרסם.

טופס פרטים וחתימה

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

פרטי תשלום תקציבי

תהליך העברת פרטי האשראי מוצפן.
נא לוודא שעל יד כתובת האתר יש את סימון "המגן" או ה"מנעול".
לידיעתכם: הוראת קבע מעריכה את התהליך בכ-7 ימים.