הזמנת שירותי פרסום

הסכם שירותי פרסום אינטרנטי​

בין "הלקוח" – מצד אחד

לבין AVI-WEB פרסום להלן: "המפרסם" – מצד שני

הואיל והוסכם בין הצדדים על התקשרות עסקית לצורך פרסום, מיתוג וחשיפה לצורך גיוס לקוחות חדשים והואיל והמפרסם מוכן לבצע את ביצוע השירותים והפרסום בגוגל או פייסבוק וכו'.

על עבודת הפירסום – המפרסם מקבל תשלום חודשי על סך המחיר שנקבע הכולל יצירת וניהול עמוד נחיתה וקמפיין ממומן. בנוסף לתגמול על הלקוח לשלם את התקציב הפרסומי של הקמפיין באמצעות כרטיס אשראי.

התמורה והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת בהתחשב באופי ביצוע השירותים שיש לתת עפ"י הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים בביצוע הסכם זה, המפורטים מטה.

הלקוח מוסר בזה למפרסם והמפרסם מקבל על עצמו ליתן עבורה את שירותי הפרסום, כאמור במבוא

התחייבויות הצדדים

א. המפרסם מתחייב בזה ליתן את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה בשקידה, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה.

ב. המפרסם לא יהיה רשאי להעביר את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן.

ג. המפרסם מסכים ומתחייב לבצע את השירותים בכפוף להנחיותיו של הלקוח.

ה. לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייבים הצדדים לשתף פעולה ולמסור נתונים ומידע וכל חומר אחר הקשור לביצוע השירותים.

הוסכם והותנה בין הצדדים כי המפרסם יקבל את פרטי האשראי של העסק עבור תשלום שירותי הפירסום בלבד, הלקוח רשאי להיות מעודכן על כל חיוב ע"י התקנת אפליקציה, בנוסף על ידי פלטפורמת המודעות מסופקת קבלה/חשבונית על כל חיוב ע"ש הלקוח.

למען הסר ספק, המפרסם לא יעשה שימוש בכרטיס האשראי לצרכים פרטיים או תשלומים שלא קשורים לפרסום הלקוח וכיוצא בזה.

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי המפרסם איננו סוכן, שלוח או נציג של הלקוח ואינו רשאי או מוסמך לייצג או להציג עצמו כי עובד החברה בעניין כלשהו.

כל הזכויות בעבודה שיבצע המפרסם, מכל סוג שהוא, לרבות התוצרים האינטרנטיים והתפוקות, הדוחו"ת והנתונים שיגיעו לידי המפרסם במהלך ביצוע העבודה, יהיו רכושו וקניינו של המפרסם ויוקנה לו בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים. ללקוח או מי מטעמו לא תהיה כל טענה או תביעה בנוגע לכך.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל התוצר האינטרנטי והמידה הינו קיניינה הבלעדי של המפרסם.

טופס פרטים וחתימה

פרטי אשראי

תהליך העברת פרטי האשראי מוצפן.
נא לוודא שעל יד כתובת האתר יש את סימון "המגן" או ה"מנעול" לפני השליחה.