תנאי השימוש באתר

גרסה 1.0

אתר ה- avi-web הממוקם ב- avi-web.com הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל- avi-web. תכונות מסוימות באתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים, אשר יפורסמו באתר בקשר לתכונות כאלה.

כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים האלו משולבים בהתייחס לתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי כניסה לאתר אתה מקיים את התנאים הללו ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. עליכם להיות לפחות 18 שנים לגישה לאתר. אם אינך מסכים עם כל התנאים הללו, אל תיכנס לאתר ו / או תשתמש בו.

תנאים אלה מחייבים שימוש בסעיף 10.2 בבוררות על בסיס פרטני ליישוב סכסוכים ולהגביל את הסעדים העומדים לרשותך במקרה של סכסוך. תנאי שימוש אלה נוצרו בעזרת מחולל מחולל תנאי השימוש ו מחולל מדיניות פרטיות .

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל שאינו ניתן להעברה, שאינו בלעדי, ניתן לביטול, אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגבלות מסוימות. הזכויות המאושרות לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תשכיר, תעביר, תעביר, תפיץ, תארח, או אחרת ניצול מסחרי של האתר; (ב) לא תשנה, תעשה עבודות נגזרות של, פירק, הידור לאחור או הנדסה לאחור של חלק כלשהו באתר; (ג) לא תיכנס לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; ו- (ד) למעט כאמור במפורש בזאת, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר שום חלק מהאתר בכל צורה שהיא ובכל דרך שהיא, אלא אם כן צוין אחרת, כל שחרור, עדכון או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. יש לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות באתר על כל העותקים שלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה אליך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד ג 'כלשהו בגין כל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או כל חלק שהוא.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים כי החברה לא תהיה מחויבת לספק לך כל תמיכה בקשר לאתר.

לא כולל כל תוכן משתמש שתספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, כולל זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ותכניו הם בבעלות ספקי החברה או החברה. שים לב כי תנאים אלה וגישה לאתר אינם מעניקים לך שום זכויות, תואר או עניין בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות שבאו לידי ביטוי בסעיף 2.1. החברה והספקים שלה שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו בתנאים אלה.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי, ו / או פרסומות לתצוגה עבור צדדים שלישיים. קישורים ומודעות של צד שלישי כאמור אינם בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישורים ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה רק לנוחותך, ואינה בודקת, מאשרת, מפקחת, מאשרת, מתחייבת או מציעה כל קשר ביחס לקישורים ולמודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך בלבד, ועליך לנקוט בזהירות ובשיקול דעת מתאים בכך. כאשר אתה לוחץ על קישור ומודעות של צד שלישי חלים התנאים והמדיניות הרלוונטיים של צד שלישי, כולל הפרטיות של צד שלישי ואיסוף נתונים.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמשים שלו וכל זה. מכיוון שאיננו שולטים בתכני משתמשים, אתה מאשר ומסכים כי איננו אחראים לתוכן משתמש כלשהו, ​​בין אם מסופק על ידך ובין אם על ידי אחרים. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מאינטראקציות כאלה. אם קיימת מחלוקת בינך לבין משתמש באתר כלשהו, ​​איננו מחויבים להיות מעורבים.

אתה משחרר ומשחרר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה שלנו, עובדים, סוכנים, ממשיכים ומפיצים, ובכך מוותרים ומוותרים על כל סכסוך בעבר, בהווה ובעתיד, טענה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה , אחריות, תביעה ועילת תביעה מכל סוג שהוא ואופיו, שנוצרו או נובעים ישירות או בעקיפין מתוך, או הנוגעים לכיוונים